HISTORIE

 

Opsummering

 
I starten af 70 ´erne havde man blandt foreningerne i Gudme kommune en
fremsynet debat om organisering af idrætten og opførelse af en hal.
Hallen blev bygget i Gudme og et andet resultat var en sammenslutning – og
deraf følgende dannelse af OGIF i 1972 og GOG i 73. I 1977 startede
fodboldsamarbejdet HOGG i Hesselager.
I de godt 40 år denne struktur har eksisteret har den bevist både stor stabilitet
og fleksibilitet.
GOGs status som håndboldcentrum for hele Fyn er almindelig kendt. HOGG
samler egnens fodboldspillere og OGIF er – på trods af status som
førstefødte – blevet lillebror i foreningssammenhæng.
Dog har gymnasterne og powertumblerne i GS-Gudme markeret sig flot de
senere år både i Danmark og udenlands.
Selv om det helt sikkert ikke er retfærdigt at fremhæve enkeltpersoner i den
sammenhæng er der for en udefrakommende betragtning nogle navne som
går igen i hele perioden: - I GOG Mogens Lønberg og Poul Syberg (Mr.
GOG), Finn Sandgaard, der bl.a. har været formand og forretningsfører
(kasserer) i OGIF i mange år og har været med i arbejdet omkring
Gudmehallen fra den spæde start og indtil sin død i foråret 2014 og endelig
Preben Juhl Rasmussen, der både i OGIF og HOGG har været en
gennemgående figur i alle årene.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Andersen
Formand OGIF

OURE-GUDME IDRÆTSFORENING 1972 – 2014

2012–2014
2012 – 2014 er beskrevet af Jørgen Andersen 
Foreningens afdelinger har haft en stabil periode, hvor motionsafdelingerne i
badminton og gymnastik har været kendetegnet ved en lille
medlemsfremgang og meget vægt på det sociale ved siden af motionen.
Børn og unge i badminton har været i tilbagegang, bl.a fordi det har været
svært at finde frivillige trænere, men det forventer vi kan vendes. Til gengæld
har der blandt motionisterne været god interesse for holdturneringen under
DGI – og fine resultater.
GS Gudmes mange børn og unge har fine forhold på Vejstrup Efterskole og
powertumblerne er fortjent blevet fremhævet for deres flotte
konkurrenceresultater.
Foreningen har rent ledelsesmæssigt været rystet af tabet af sekretær Anne
Hansen og kasserer Finn Sandgaard, der begge døde her i starten af 2014.
De har begge været en stor del af foreningsarbejdet i mange år, og det har –
udover sorgen - været mærkbart for arbejdet, at de ikke længere deltager med
deres erfaring.
Kaj Hansen valgte ved sidste generalforsamling at trække sig som formand
for badminton, men fortsætter heldigvis i foreningen og er en god støtte for
afdelingens nye formand, Tom Bonde.
Lige nu – sommer 2014 – foregår der et stort arbejde med at udarbejde
foreningens nye hjemmeside og opdatere foreningens ansigt udadtil og
samtidig foregår et udviklingsarbejde, der skal udstikke planer for foreningen
frem mod 2020. Mere herom senere ...
 
2012
      Finn Sandgaard i efteråret 2012
Jørgen Andersen bliver formand.
Løb- og Cykelmotionsafdelingen stilles i bero p.g.a. mangel på både ledere og
deltagere.
GS-Gudme er til HCA-Cup i Odense, hvor det blev til 1 guldmedalje, 2
sølvmedaljer og 1 bronzemedalje i powertumbling.
 
2011
Badmintonafdelingens samarbejde med Skårup og Thurø om
seniorbadminton ophører, således at der herefter kun er ungdomsbadminton
og motionsbadminton.
Efter nedlæggelse af flere aktiviteter har foreningen nu 351 medlemmer
fordelt med 64 badmintonspillere, 278 gymnaster (heraf GS-Gudme 178) og 9
Løb- og Cykelmotion.
GS-Gudme har 2 deltagere til WM i powertumbling i Birmingham. De 2 12-
årige piger blev nr. 12 og 13 i deres aldersgruppe.
Til Holstebro-Cup hjembragte GS-Gudme 1 sølvmedalje.
 
2010
Hans Ole Olsen bliver formand og Preben Rasmussen næstformand.
Kaj Hansen bliver formand for badmintonudvalget og Elsebeth Bjerrum
formand for Løb- og Cykelmotion.
Preben Juhl Rasmussen modtager erkendtlighed for 40 års virke i Oure S.G &
I og O.G.I.F.
 
2009
Gymnastikinstruktør Anny Fischer har 50 års jubilæum som instruktør, heraf
30 år i OGIF.
 
2008
Skydebanen er afleveret renoveret til skolen, og geværer m.v. er solgt. De
fleste af medlemmerne fortsætter skydning i Hesselager under Hesselager fs.
Skydeudvalget nedlægges.
 
2007
Bordtenninsafdelingen nedlægges p.g.a. manglende spillere.
Initiativudvalget nedlægges.
Brandmyndigheden i Svendborg kommune lukkede skydebanen i kælderen
på Sct. Michael skole, da den langt fra opfyldte gældende lovkrav om
flugtveje, redningsåbninger, overflader, akustik, gulvbelægning og ventilation.
Da kravene var meget omfattende, blev det besluttet at nedlægge
skydebanen.
 
2006
Morten Lund trækker sig tilbage og Preben Rasmussen bliver igen formand
for OGIF.
Steen Petersen bliver formand for badmintonudvalget.
Gudbjerg IF og Hesselager fs trækker sig ud af samarbejdet i GS-Gudme,
således at GS-Gudme nu bliver en afdeling under OGIF ´s gymnastikafdeling.
Der er nu 120 gymnaster i GS-Gudme.
 
2004
Elin Sandgaard overtager igen formandsposten i initiativudvalget.
 
2003
Der startes en Løb- og Cykelmotionsafdeling med Hans Ole Olsen som
formand.
Badmintonholdet Veteran+40, der spillede i A-rækken, blev fynsmestre.
 
2002
Oure-Gudme IF indmeldes i Dansk Gymnastikforbund, DGF, således at der
kan dyrkes konkurrencegymnastik under GS-Gudme.
 
2001
Spillegilderne hver 14-dag bliver stillet i bero.
 
2000
Morten Lund bliver formand for foreningen, og Preben Juhl Rasmussen
fortsætter som næstformand. Eva Lilje bliver formand for initiativudvalget.
 
1999
Jan Nielsen bliver formand for skytterne efter Bjarne Nielsen, og Peter Nielsen
bliver formand for bordtennisudvalget
 
1997
Brændeskov-Brudager trækker sig ud af gymnastiksamarbejdet og
samarbejdet med de reste- rende 3 foreninger skifter navn til GS-Gudme.
Der startes M/K gymnastik i Gudmehallernes hal 3, men aktiviteten flyttes
senere til Gudme skole.
Hanne Larsen bliver ny gymnastikudvalgsformand, og Anne Hansen
fortsætter som foreningens sekretær.
 
1996
Der starter et samarbejde indenfor gymnastikken mellem Brændeskov-
Brudager SG&I, Gudbjerg IF, Hesselager fs samt Oure-Gudme IF omfattende
3 fælles børnehold: 1 hold springpiger, 1 hold springdrenge og et hold
rytmepiger.
Træningen foregår på Vejstrup Ungdomsskole, og samarbejdet betegnes GS-
 
1995.
Det første år var der i alt 48 deltagere.
Lederne og initiativtagerne var Kirsten Vestergaard og Jørgen Lund Hansen.
Tine Damsø bliver formand for initiativudvalget og Elin Sandgaard fortsætter
som kasserer for initiativ- og gymnastikudvalget.
 
1994
Ældregymnastikken starter i Gudmehallerne, hvor et hold morgendamer også
træner.
Søren Hansen bliver formand for badmintonafdelingen.
 
1992
Al ungdomsfodbold lægges ind under HOGG.
 
1991
Preben Rasmussen bliver foreningens formand i stedet for Finn Sandgaard,
der bliver forretningsfører og afløser dermed Johs. Hansen, der har været
forretningsfører i 25 år.
 
1990
Foreningen holder 100 års jubilæum, fra de oprindelige foreningers stiftelse i
 
1990.
Drengeholdet i indendørsfodbold bliver landsmestre indenfor D D S G & I.
Der startes en bordtennisafdeling med Torben Lønberg som formand.
 
1989
Badmintonafdelingen indleder samarbejde med Skårup Badmintonklub for
seniorspillere. Der spilles turnering både indenfor amtet og indenfor FBK.
Anne Hansen bliver formand for gymnastikudvalget.
 
1988
Det nye Idrætscenter i Oure blev taget i brug. En del fodbold- og
badmintontræning flyttes til Oure.
Idrætsforeningerne i området var enige om, at svømning i den nye
svømmehal bedst kunne gennemføres i én forening, derfor blev der den 13.
januar 1988 dannet en ny svømmeklub for hele området. Navnet blev Gudme
Svømmeklub, Oure.
 
1987
OGIF-Cup afvikles for 15.gang med 225 deltagende hold.
Foreningens medlemstal er det største nogensinde, i alt 506 medlemmer
fordelt med 120 badmintonspillere, 133 fodboldspillere, 230 gymnaster og 23
skytter.
 
1986
Det var året, hvor der blev startet pigefodbold, og Birgitte Østergaard bliver
formand for badmintinudvalget.
 
1985
Det var året, hvor vi første gang hørte om et kommende idrætscenter med
svømme- og idrætshal i Oure.
 
1983
Forbrugermesse i Sydøstfynshallen, hvor O.G.I.F. havde en stand , hvor der
blev fortalt om foreningens tilblivelse og arbejde.
Badmintonafdelingen havde en tilgang på 40 puslingespillere, så der nu var
115 badmin-tonspillere.
 
1982
Elin Sandgaard tiltræder som formand for initiativudvalget efter Peder
Nielsens død.
 
1981
Volleyafdelingen bliver ophævet på grund af manglende deltagelse.
 
1980
Sportspladsen i Oure bliver renoveret.
Bjarne Nielsen bliver formand for skydeudvalget.
 
1978
Ejvind Freltofte går af som formand og i stedet vælges Finn Sandgaard.
Ejvind Freltofte fortsætter som den ene af foreningens revisorer.
Karen Rosenberg bliver gymnastikudvalgsformand.
Foreningen modtager en ny juniorfane fra Danmarks Samfundet.
Der udsendes en folder til samtlige husstande i området med oplysninger om
foreningens forskellige aktiviteter.
 
1977
Der laves en forsøgsordning med fodboldsamarbejde mellem Gudbjerg,
Hesselager og Oure-Gudme for seniorer og ynglinge.
Sammenslutningen får betegnelsen H.O.G.G.
 
1976
Der blev indrettet en ny 15 meter skydebane i kælderen på Sct. Michael
Skole.
 
1975
Der blev etableret volleyball under badmintonafdelingen.
Elin Sandgaard blev ny formand for gymnastikafdelingen.
 
1974
Johannes Hovmand, der i 1965 blev æresmedlem i Oure Skytte- og
Gymnastikforening, blev udnævnt til æresmedlem i O.G.I.F., for arbejdet for
ungdommen gennem 46 år.
Aage Clausen blev ny formand for skydeafdelingen.
I Gudmehallerne startede et morgendamehold i gymnastik.
I sæsonen 1973/74 havde foreningen i alt 142 gymnaster; 60-70
badmintonspillere, 120 fodboldspillere og 30 skytter.
Initiativudvalget havde et overskud på 47.360 kroner så foreningens formue
pr. 31. december 1974 var steget til 44.907 kroner.
 
1973
Af medlemmer under 25 år havde foreningen det første år i alt 106 gymnaster;
47 badmintonspillere, 19 skytter og 119 fodboldspillere.
Foreningens formue var ved sammenlægningen på i alt 8.800 kroner.
Konkurrence om foreningens klubemblem blev vundet af Aase Lønberg.
Det første OGIF-Cup i indefodbold blev afviklet med 130 tilmeldte hold.
I marts måned blev afholdt det første møde om sammenlægning af
håndboldafdelingen med Gudbjerg Idrætsforenings håndboldafdeling.
Sammenlægningen blev godkendt af bestyrelsen i maj måned, men blev først
endelig godkendt på en stiftende generalforsamling den 18. december 1973,
idet den første aftale blev forkastet af F.H.F. og S.A.S.G.&I, der forlangte, at
der blev udarbejdet egentlige vedtægter.
Sammenslutningen fik betegnelsen G.O.G.
Der blev etableret lysanlæg på Oure Stadion.
 
1972
Den 13. December 1972 – blev det besluttet at sammenlægge Oure Skytte-
og Gymnastikforening med Gudme Gymnastik- og Idrætsforening til Oure
Gudme Idrætsforening.
 
Den første bestyrelse i den nye forening blev sammensat således
 
Formand Ejvind Freltofte
Næstformand Jørgen Andersen
Forretningsfører og kasserer Johannes Hansen
Håndboldudvalgsformand Mogens Lønberg
Fodboldudvalgsformand Preben Rasmussen
Badmintonudvalgsformand Margit Kiel Jensen
Skydeudvalgsformand Johannes Hovmand
Gymnastikudvalgsformand Christian Nielsen
Initiativudvalgsformand Peder Nielsen
Revisorer Verner Jeppesen og Finn Sandgaard
Efterskrift – årerne 1972 – 2012 er beskrevet af
Finn Sandgaard i efteråret 2012 – årerne
i juli måned 2014.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram